PRÒRROGA DEL CONVENI COL·LECTIU

Avui hem signat la pròrroga del Conveni Col·lectiu General de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb un acord de la comissió negociadora que consta dels següents punts:

PRIMER.- VIGÈNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU GENERAL DE L’HCB

SEGON.- MODIFICACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI COL·LECTIU – “Article 55. Ajuda a discapacitats”

TERCER.- PLUS DISSABTE

QUART.- PERSONAL EN CADÈNCIA FLEXIBLE

CINQUÈ.- IMPLEMENTACIÓ DPO’s 2021

SISÈ.- RETRIBUCIÓ VARIABLE EXTRAORDINÀRIA

SETÈ.- LLIURANCES – pròrroga de l’acord d’APs per un any més

VUITÈ.- CALENDARITZACIÓ PROCESSOS DE CONVOCATÒRIA I MOBILITAT *(calendari)

NOVÈ.- FILLS AMB DISCAPACITAT SUPERIOR AL 33% – un nou apartat j) a l’article 27

DESÈ.-NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU-compromís de revisar i actualitzar l’articulat del Conveni Col·lectiu

ONZÈ.- RATIFICACIÓ DEL PRESENT ACORD- haurà de ser signat i ratificat per la majoria del Comitè d’Empresa

Teniu a la vostra disposició el document en el nostre despatx

*

Hospital Plató nova seu de l’Hospital Clínic a partir de 2021

L’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Plató han iniciat un procés d’integració de les seves estructures assistencials, aprovat aquest dimecres 28 d’octubre, pel Consell de Govern del Clínic i el Patronat de l’Hospital Plató.

Està en marxa un projecte d’escissió parcial de l’activitat que es realitza a l’Hospital Plató, amb el traspàs en bloc de l’activitat sanitària a l’Hospital Clínic.

Els efectes principals d’aquesta escissió seran efectius a partir de l’1 de gener de 2021.

Pròximament es convocarà al Comitè d’Empresa, per a tractar les implicacions de caràcter laboral que deriven d’aquest projecte d’escissió (entre altres, la subrogació del personal de Plató).

INCREMENT SALARIAL del 0,25% i Negociació del Conveni

Restava pendent d’aplicació l’increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial. Aquest increment ha estat acordat i aprovat per unanimitat de la Comissió Negociadora, en reunió del 28 d’octubre de 2020.

Aquest 0,25% s’aplicarà sobre tots els conceptes establerts en el nostre Conveni Col·lectiu

El pagament d’aquest increment es farà efectiu abans de finalitzar l’any 2020, inclosos els endarreriments des de 1 de gener de 2019.

D’altra banda, en aquesta mateixa reunió, també es va tractar sobre la pròrroga del nostre Conveni Col·lectiu. Nosaltres, Administratius Clínic, vam demanar reobrir la negociació per millorar alguns punts del conveni, abans de signar la pròrroga. Estem a l’espera de calendari per a pròximes reunions al novembre… us anirem informant

Sol·licitud del Comitè d’Empresa, davant la situació excepcional, per l’epidèmia del Coronavirus

El Comitè d’Empresa, de forma unànime ha sol·licitat a la Direcció de l’Hospital Clínic:

  • Informació diària i actualitzada dels canvis i notificacions que es vagin produint en l’àmbit organitzatiu i assistencial.

La resposta de la Dra. Varela (DpP) ha estat immediata, proposant que a partir de dilluns, diàriament, després de les reunions del Comitè de Direcció per la gestió del Coronavirus, ens informarà, establint una comunicació continua amb el Comitè d’Empresa. Respecte a les mesures organitzatives, la Direcció de l’Hospital ha comunicat als comandaments la necessitat que cada servei elabori un pla de contingència amb l’objectiu de garantir el màxim possible la continuïtat del servei assistencial i preservar la salut dels professionals. Així mateix com les recomanacions dels diferents Organismes.

  • Informació del núm. de personal en aïllament preventiu i dels casos positius.

Aquestes dades seran tractades a través del servei de prevenció de riscos laborals, amb el Comitè de Seguretat i Salut.

  • Conèixer les mesures de conciliació familiar que des de la Direcció es prendran davant el tancament de les escoles.

En aquest sentit, la resposta de la Dra. Varela, és fomentar el teletreball en aquelles tasques compatibles amb el treball a distància. En aquells serveis en els quals no sigui possible, es recomana adoptar mesures que preservin els equips professionals mitjançant la creació de grups de treball estancs i no coincidents. Sense oblidar que l’objectiu principal és donar resposta a les necessitats de l’Hospital, limitar la propagació del virus en la societat i entre els nostres professionals, i en la mesura de les possibilitats, facilitar la conciliació en aquests moments.

El Comitè d’Empresa es posa a la disposició de l’hospital per a tot allò en el que puguem col·laborar o per al que sigui necessari.

 

Gracias

Què, a qui i com del nou sistema dels AP’s

Què:

Acord signat el desembre de 2018 amb la pròrroga del conveni.

Té validesa per a 2019 i 2020, havent de ser modificat, extingit o prorrogat en el 1er trimestre de 2021, en funció dels seus resultats.

A qui: (punt Primer de l’acord) acord APs_05122018

Els que no presten serveis en llocs de treball que no requereix de cobertura, podran gaudir dels 5 dies d’Assumptes Propis com sempre (artc. 35 conveni col·lectiu)

Només els professionals que presten serveis en llocs de treball que requereixen de cobertura:

  • Hospitalització (àrees i horari)
  • Urgències
  • Àrea Quirúrgica i Intervencionisme.

Com:

2 dels 5 AP’s s’hauran de sol·licitar, com a mínim, amb 5 dies d’antelació i no podran ser denegats.

Es podran gaudir fins al 31 de desembre, excepte si han estat inclosos en la planificació.

Es podrà optar per cobrar els dies d’AP que no es gaudeixin.

 

Per a qualsevol dubte o incidència contacta amb nosaltres: admtiusclinic@gmail.com

 

 

Increment salarial…

tio-gilito

Avui 11/10/19 convocada la Comissió Negociadora s’ha acordat:

  • Increment salarial del 2,25% sobre tots els conceptes retributius del Conveni Col·lectiu, amb efectes retroactius de gener 2019.
  • Més increment del 0,25% sobre tots els conceptes retributius del Conveni Col·lectiu, amb efectes retroactius de juliol 2019.

Els endarreriments d’aquests increments salarials s’abonaran a la nòmina d’octubre de 2019.

A la nòmina de Juliol…

tio-gilito

 

Avui reunida la Comissió Negociadora hem acordat:

  • Increment salarial del 0,2% sobre tots els conceptes retributius del Conveni Col·lectiu, amb efectes retroactius 1 de gener 2018.
  • Pagament de 3,03% d’una paga extraordinària per liquidar el deute pendent retornat a la massa salarial.

Els endarreriments d’aquest increment salarial i de la liquidació del deute s’abonaran en la nòmina de juliol de 2019.

PIF Permís Individual de Formació – 2ª convocatòria 2019

formacion

Convocatòria oberta del 02/5 al 23/5 de 2019

(permisos amb inici i final dintre del període 1 d’agost i 31 de desembre) 

El PIF, és el permís retribuït i autoritzat per l’ empresa a un treballador/a, dirigit a l’ obtenció d’una acreditació oficial, dintre de la jornada laboral per la realització d’un curs presencial.

reglament_permiso_individual_de_formacion_15_04_2019